tl_files/download/Loga 2014 - 2020/loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png     tl_files/download/Loga 2014 - 2020/logo PRV 2014-2020_verzia 01.png

Aktuality

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU DRŽITEĽOV REGIONÁLNEJ ZNAČKY KVALITY A ČINNOSTI ZDRUŽENÍ A SPOLKOV NA VIDIEKU NITRIANSKREHO KRAJA – NÁSTROJ  1 NSK

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK vyhlasuje dňa 09.10.2018 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS zo dňa 31.08.2018 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP”),

v termíne od 09.10.2018 do 05.11.2018 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvalitytl_files/NSK_vyzva_1/Logo-LEADER.jpg
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP;
Žiadosť o NFP (formulár);
Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);
Programový manuál PM 1;
Výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov.

 

Dňa 27.09.2018 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2453/2018/OČS medzi NSK a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ uzatvorená (ďalje len „NSK“) v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 2/2017.

Schválená výška dotácie: 36 582,00 EUR

 

Dňa 12. 04. 2018 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051N376 uzavretá dňa 06.04.2018 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom „Zabezpečenie prevádzkových nákladov MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“, ktorého hlavnou aktivitou je financovanie prevádzkových nákladov Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ spojených s riadením uskutočňovania Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

 

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Odborný administratívny asistent / ekonomický manažér

12.01.2018

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Odborný administratívny asistent / ekonomický manažér. Bližie informácie sú uvedené tu:
Informácie o výberovom konaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Podporený projekt spolupráce z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Dňa 29. apríla 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 932/2017 uzavretá dňa 28. apríla 2017 medzi Nitrianskym samosprávny krajom a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt spolupráce s názvom „Otvárame nové príležitosti – príprava vyhliadkovej veže“, ktorého hlavnou aktivitou je príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie vyhliadkovej veže. 

Názov programu: Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja

Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev

Názov projektu: „Otvárame nové príležitosti – príprava vyhliadkovej veže“

Výška dotácie: 7 600,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Rozšírenie možností vzájomnej spolupráce, prenos know – how a výmena skúseností partnerov Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ a Miestna akčná skupina Biela Orava

Parciálne ciele projektu:
- Vytvorenie podmienok pre zvýšenie návštevnosti regiónu a záujmu širokej verejnosti o prírodné bohatstvo, kultúru a históriu Nitrianskeho kraja
- Príprava kvalitnej projektovej dokumentácie vyhliadkovej veže
- Rozvoj potenciálu vidieckeho cestovného ruchu

Žiadosť na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja bola schválená

Dňa 22. 07. 2016 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191NR040017 uzavretá dňa 12. 07. 2016 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom  „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ“, ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

oznam pre verejnosť projekt 19.1

Príprava stratégie miestneho rozvoja

7. október 2015

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ sa chce aj v programovom období 2014 - 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a podporovať rozvoj regiónu prostredníctvom podpory projektov obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jeho území.

Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD), v ktorej si Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať.

Na našej stránke Vás priebežne budeme informovať o priprave stratégie miestneho rozvoja.

Predloženie žiadosti na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja

27. júl 2015

Združenie mikroeregiónu SVORNOSŤ predložilo na Pôdohospodársku platobnú agentúru žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 na vypracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. 

Obec Kovarce sa stala novým členom

24. marec 2015

Členská schôdza Združenie mikroeregiónu SVORNOSŤ na svojom zasadnutí dňa 24. marca 2015 v Ludaniciach schválila vstup obce Kovarce za člena združenia. Od tohto termínu má naše združenie 18 obcí s počtom obyvateľov 18 484.

Kalendár na rok 2015

7. november 2014

Združenie mikroeregiónu SVORNOSŤ pripravilo pre všetky domácnosti mikroregiónu stolový kalendár na rok 2015. Kalendár obsahuje fotografie zrealizovaných projektov, ktoré obce realizovali z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 prístupom LEADER. Kalendár bol dnes distribuovaný obciam mikroregiónu, takže môžete v najbližšom čase očakávať jeho doručenie.

Pozvánka na otvorenie náučných chodníkov

20. august 2014

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie Náučného chodníka Solčany – Veľký Tribeč vybudovaného v rámci projektu národnej spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov”. Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 1.septembra 2014 o 8,30 h za Kultúrnym domom v Solčanoch. Po otvorení sa po náučnom chodníku uskutoční výstup na Tribeč. Bližšie informácie nájdete TU.

Výzva č. 21/PRV/MAS 24

28. august 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 20/PRV/MAS 24

28. august 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 19/PRV/MAS 24

28. august 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 18/PRV/MAS 24

28. august 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 17/PRV/MAS 24

20. jún 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva 16/NSK2/MAS 1624

31. máj 2013

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Výzva č. 16/PRV/MAS 24

24. apríl 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Výzva č. 15/PRV/MAS 24

24. apríl 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.