Oznámenie o aktualizácii Výzvy č. 5/PRV/MAS 24 a Výzvy č. 6/PRV/MAS 24

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Združením mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia, že na základe zverejnenia Dodatku č.8 Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader platného od 05. 04. 2011 aktualizovala nasledovné materiály zverejnené dňa 04. a 06. apríla 2011:

- výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  pre opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo č. 5/PRV/MAS 24 a pre opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí č. 6/PRV/MAS 24 v časti 15. Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.7, platná od 26. 11. 2010 vrátane príloh k Usmerneniu bolo nahradené Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.8, platná od 05. 04. 2011 vrátane príloh k Usmerneniu.

Ďalej vo Výzve č. 5/PRV/MAS 24 na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo predlžuje termín prijímania žiadostí do 09. 06. 2011.

- ŽoNFP
Vo formulároch ŽoNFP boli vykonané zmeny v časti F.16 Povinné prílohy k projektu v bodoch týkajúcich sa obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb.

- Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.8, platná od 05. 04. 2011 vrátane príloh k Usmerneniu.

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia č. 1.7 v znení dodatku č.7 sa nahrádza Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verziou č. 1.8, platnou od 05. 04. 2011.

Integrovaná stratégia rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ, dodatok č. 5  platný od 19. apríla 2011