Oznámenie o uverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

V záujme plynulého spracovanie žiadostí o úhradu DPH si PPA dovoľuje požiadať žiadateľov o kontrolu úplnosti a platnosti predkladaných príloh k žiadosti (originál alebo overená fotokópia dokladu, nie staršieho ako 3 mesiace, podpisy na dokladoch...)

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov vyzýva oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2011 v termíne od 26. septembra 2011 do 24. októbra 2011 na opatrenia:

3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

a projekty financované prostredníctvom osi 4 - LEADER na opatrenia:

3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Žiadosť sa predkladá na sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (ďalej len „Usmernenie"), kompletne so všetkými povinnými prílohami podľa článku 4 Usmernenia.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, uvedené v zozname ukončených projektov k 15.09.2011 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, a opatrenia 3.4.1. a 3.4.2 - projekty financované prostredníctvom osi 4 - LEADER. ktoré sú prílohou číslo 1. tejto výzvy.

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbore štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakt: Ing. Katarína Hasaralejková (mobil 0918 612 171), Ing. Michaela Rusňáková (mobil 0918 612 377), Mgr. Denisa Valušková (mobil 0918 612 155).

V Bratislave, 14. 9. 2011

Ing. Vadim Haraj
generálny riaditeľ