Výzva 14/NSK2/MAS 1624

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 - 2013, Číslo výzvy: 14/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, verejno-súkromné partnerstvo vybrané MP SR pre implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia a NSK pre spolufinancovanie ich implementácie (Nástroj 1 NSK), vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ zo dňa 27. 03. 2013 Výzvu 14 pre predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dotácie rozpočtu NSK (ďalej len „ŽoNFP") nasledovne:

v termíne od 02. 04. 2013 do 22. 04. 2013 pre opatrenie 2.1.3

Na základe pokynov NSK Programový manuál nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK 1, Dodatok č.1 k Programovému manuálu nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK 1 a Usmernenie k administrácii poskytovania z dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR v opatrení Osi 4 Programu rozvoja vidieka SR na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2009 - 2013 („Usmernenie") budú zaslané na požiadanie.