Výzva 5/NSK/MAS 1624

VÝZVA (neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013, Číslo výzvy: 5/NSK1/MAS 1624

Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, verejno-súkromné partnerstvo vybrané MP SR pre implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia a NSK pre spolufinancovanie ich implementácie (Nástroj 1 NSK), vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ zo dňa 29.03.2011 Výzvu č. 5 pre predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dotácie rozpočtu NSK (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 06. 04.2011 do 09. 06.2011

Na základe pokynov NSK Programový manuál nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK 1, Dodatok č.1 k Programovému manuálu nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK 1 a Usmernenie k administrácii poskytovania z dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR v opatrení Osi 4 Programu rozvoja vidieka SR na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2009 - 2013 („Usmernenie") budú zaslané na požiadanie.