Výzva 6/NSK2/MAS 1624

VÝZVA (oprávnené aj neoprávnené náklady PRV SR) NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z DOTÁCIE ROZPOČTU NSK NA SPOLUFINANCOVANIE IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA LEADER PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 - 2013, Číslo výzvy: 6/NSK2/MAS 1624

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, verejno-súkromné partnerstvo vybrané MP SR pre implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia a NSK pre spolufinancovanie ich implementácie (Nástroj 1 NSK), vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ zo dňa 23. 06. 2011 Výzvu 6 pre predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z dotácie rozpočtu NSK (ďalej len „ŽoNFP") nasledovne:

v termíne od 29. 07. 2011 do 30. 09. 2011 pre opatrenie 1.1.1, 2.1.1, 2.1.3, 2.2.1, 3.1.1

Na základe pokynov NSK Programový manuál nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK 1, Dodatok č.1 k Programovému manuálu nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK 1 a Usmernenie k administrácii poskytovania z dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR v opatrení Osi 4 Programu rozvoja vidieka SR na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2009 - 2013 („Usmernenie") budú zaslané na požiadanie.