Výzva č. 5 /PRV/MAS 24

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Združením mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

V termíne od 04. 04. 2011 do 07. 06. 2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 19. 05. 2011 do 07. 06. 2011