Výzva č. 8 /PRV/MAS 24

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA ZDRUŽENIA MIKROREGIÓNU SVORNOSŤ

Opatrenie 2.1.3 Obnova a rozvoj obcí

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Zdruţením mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Ţiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie"), nasledovne:

V termíne od 02. 09. 2011 do 28. 10. 2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 10. 10. 2011 do 28. 10. 2011