Výzva č. 9 /PRV/MAS 24

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA ZDRUŽENIA MIKROREGIÓNU SVORNOSŤ

Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Združením mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“), nasledovne:

V termíne od 09. 09. 2011 do 04. 11. 2011

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 14. 10. 2011 do 04. 11. 2011