Oznámenie – Zmluva PPA

Dňa 10. 11. 2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190P522 uzavretá dňa 05.10.2018 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom „Animácie MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“, ktorého hlavnou aktivitou je realizácia animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD.