Archív

Programové obdobie 2007 - 2013

Rozvoj vidieka podporujú krajiny Európskeho spoločenstva v rokoch 2007 – 2013 z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), čím sledujú tieto ciele:

• zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,

• zlepšenie stavu životného prostredia a krajiny,

• skvalitnenie života vo vidieckych oblastiach a  diverzifikácia vidieckeho hospodárstva.

Programové obdobie 2014 - 2020

Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014 – 2020 zaviedla Európska komisia možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ, tzv. multifinancovanie, cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), pričom prístup LEADER je jeho integrálnou súčasťou.

V podmienkach SR budú do tohto integrovaného rozvoja zapojené dva fondy:

• Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (Program rozvoja vidieka - PRV

• Európsky fond regionálneho rozvoja (Integrovaný regionálny operačný program – IROP)

Výzvy PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...

Výzvy IROP

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...

Výzvy OH

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...

Výzvy NSK

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...

Indikatívny harmonogram

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...

Výzvy archív

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST