DOKUMENTY

CLLD STRATÉGIA

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – „Community Led Local Development“) nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva EÚ a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Medzi hlavné prioritné oblasti realizované prostredníctvom prístupu CLLD patria:
• rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a zavádzanie inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych foriem zamestnávania vo vidieckych oblastiach,
• ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky zmeny klímy, efektívne a udržateľné hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach,
• budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne,
• zvýšenie kvality a bezpečnosti vybavenosti a fyzickej regenerácie vidieckych oblastí.

Zverejnené informácie o podpore z EÚ

Animácia MR SVORNOSŤ

Zverejnená informácia o podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka - na animačné náklady MAS

IMPLEMENTáCIA STRATéGIE

Zverejnená informácia o podpore z EÚ na Financovanie implementácie stratégie CLLD

Financovanie prevádzkových nákladov

Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové náklady

Zabezpečenie prevádzkových nákladov

Zverejnená informácia o podpore z EÚ - na prevádzkové náklady

Spolupracujeme s partnermi