FOTOGALéRIA

ÚZEMIE NATURA 2000

Južná časť územia patrí k Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a zároveň spadá do sústavy NATURA 2000, súčasťou ktorej je európsky významnou lokalitou (nachádzajú sa tu vzácne biotopy lesných porastov) i Chráneným vtáčím územím – (hniezdenie orla kráľovského – Aquila heliaca). Viac ako 64 % územia tvorí poľnohospodárska pôda a 27% lesné pozemky, spestrením sú plochy viníc a ovocných sadov. Necelé 2 % tvoria vodné plochy – rieka Nitra, miestne toky a vodné nádrže Horné Obdokovce a Bodok.

orol kráľovský – Aquila heliaca

Orol kráľovský (Aquila heliaca) je druh z čeľade jastrabovité. Obýva centrálnu a západnú palearktickú oblasť od južnej Moravy a Rakúska na východ po Bajkal. Na území Slovenska a Maďarska žije mierne izolovaná populácia viac než 80 párov.

Kačica divá - Anas platyrhynchos (1758)

Kačica divá váži 850 až 1400 gramov. Jej dĺžka je približne 58 cm a rozpätie krídel až 81 – 98 cm a dokáže letieť max. rýchlosťou 110 km/h. Párenie je na jar, prebieha podľa komplikovaného rituálu. Potrava kačice divej pozostáva prevažne z rastlinných látok. Hniezdi na ostrovoch tečúcich či stojatých vôd a močiarov.