Výzva aktivity A1 - podpora podnikania a inovácií

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. novembra 2021.

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 10. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 10. hodnotiaceho kola k 04.09.2021: 31.801,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 132 785,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. septembra 2021.

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 8. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 8. hodnotiaceho kola k 04.05.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 164 586,00 EUR

Aktualizácia č. 1 - Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Dátum vydania aktualizácie: 19.03.2021

Dátum účinnosti aktualizácie: 22.03.2020

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informácia o aktualizácii č.1 Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok
Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
Príloha č. 03  Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
Príloha č. 03a  Formulára ŽoPr – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
Príloha č. 03b  Formulára ŽoPr – Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár úverového prísľubu) (príloha zrušená)
Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha zrušená)
Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu
Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza
Príloha č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002_BSZ
Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002_SSZ

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr_BSZ
Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr_SSZ
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov_BSZ
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov_SSZ
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu_BSZ
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu_SSZ
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov_BSZ
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov_SSZ

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01_ŽoPr-Splnomocnenie
Príloha 02_ŽoPr-Vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha 02a_ŽoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku
Príloha 04_ŽoPr-Rozpočet projektu_BSZ
Príloha 04_ŽoPr-Rozpočet projektu_SSZ
Príloha 05_ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie_BSZ
Príloha 05_ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie_SSZ
Príloha 06_ŽoPr-Finančná analýza_BSZ
Príloha 06_ŽoPr-Finančná analýza_SSZ
Príloha 06a_ŽoPr-Inštrukcia k finančnej analýze_BSZ
Príloha 06a_ŽoPr-Inštrukcia k finančnej analýze_SSZ
Príloha 010_ŽoPr-Prehlad minimálnej pomoci_BSZ
Príloha 010_ŽoPr-Prehlad minimálnej pomoci_SSZ

Príručka pre užívateľa verzia 1.0 platná od 5.10.2018
Schéma pomoci de minimis
Príručka k verejnému obstarávaniu
Metodické usmernenia RO pre IROP

Vzor Zmluvy o príspevok
Príloha 1 ZoP Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha 2 ZoP Predmet zmluvy
https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/

Aktualizácia - Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR.

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 04.02.2020

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 04.04.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 4. dňu príslušného mesiaca. 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01_ŽoPr-Splnomocnenie
Príloha 02_ŽoPr-Vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha 02a_ŽoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku
Príloha 03_ŽoPr-Test podniku v ťažkostiach
Príloha 03a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha 03b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha 04_ŽoPr-Úverový prísľub
Príloha 05_ŽoPr-Udelenie súhlasu pre poskytnutie vypíšu z registra trestov
Príloha 06_ŽoPr-Rozpočet projektu
Príloha 07_ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha 08_ŽoPr-Finančná analýza
Príloha 08a_ŽoPr-Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha 012_ŽoPr-Prehlad minimálnej pomoci

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

  

Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 04.02.2020

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01_ŽoPr-Splnomocnenie
Príloha 02_ŽoPr-Vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha 02a_ŽoPr-Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku
Príloha 03_ŽoPr-Test podniku v ťažkostiach
Príloha 03a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha 03b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha 04_ŽoPr-Úverový prísľub
Príloha 05_ŽoPr-Udelenie súhlasu pre poskytnutie vypíšu z registra trestov
Príloha 06_ŽoPr-Rozpočet projektu
Príloha 07_ŽoPr-Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha 08_ŽoPr-Finančná analýza
Príloha 08a_ŽoPr-Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha 012_ŽoPr-Prehlad minimálnej pomoci

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019