Výzva aktivity B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 18.10.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR
 

Termín uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola: 18.01.2022

zverejnené dňa: 19.10.2021

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 10. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 10. hodnotiaceho kola k 18.07.2021: 26 369,15 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR
 

Termín uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola: 18.10.2021

zverejnené dňa: 19.07.2021

Aktualizácia č. 1 - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Dátum vydania aktualizácie: 18.05.2021

Dátum účinnosti aktualizácie: 21.05.2021

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informácia o aktualizácii č.1 Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy: 

1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),
2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr (aktualizovaná),
3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (aktualizovaná)
4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná)
5. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov (aktualizovaná)
6. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha zrušená)
7. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (aktualizovaná)

 

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Nasledujúci termín uzavretia hodnotiaceho kola je 18.07.2021. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca. 

 

Dokumenty na stiahnutie: 

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001 - aktualizácia č. 1 

Prílohy k výzve: 

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr 
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov 
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu 
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov
 

Prílohy k žiadosti o príspevok: 

Príloha 01 ŽoPr - Splnomocnenie 
Príloha 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach 
Príloha 02a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach 
Príloha 02b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach 
Príloha 03 ŽoPr - Úverový prísľub 
Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu 
Príloha 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018 
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

 

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 8. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 8. hodnotiaceho kola k 18.02.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 125 556,00 EUR

Aktualizácia - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo  verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.10.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 18.12.2019

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 18.02.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca. 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01 ŽoPr - Splnomocnenie
Príloha 02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach
Príloha 02a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha 02b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha 03 ŽoPr - Úverový prísľub
Príloha 05 ŽoPr - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov
Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu
Príloha 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo  verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.10.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 18.12.2019

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy - Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy - Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01 ŽoPr - Splnomocnenie
Príloha  02 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach
Príloha 02a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha 02b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha 03 ŽoPr - Úverový prísľub
Príloha 05 ŽoPr - Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov
Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu
Príloha 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019