Výzva aktivity C1 - komunitné sociálne služby

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 10. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 10. hodnotiaceho kola k 06.11.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

Uzávierka nasledujúceho hodnotiaceho kola bude: 06.02.2022

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 9. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 9. hodnotiaceho kola k 06.08.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

Aktualizácia č. 1 - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

dátum vydania aktualizácie: 01.06.2021

dátum účinnosti aktualizácie: 03.06.2021 

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informácia o aktualizácii č.1 Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003 

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy: 
Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),
Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr (aktualizovaná),
Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (aktualizovaná)
Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná)
Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov (aktualizovaná)
Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha zrušená),
Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (aktualizovaná)

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01 ŽoPr Splnomocnenie
Príloha 02 ŽoPr Test podniku v ťažkostiach
Príloha 02a ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha 02b ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha 03 ŽoPr Uverovy prísľub
Príloha 06 ŽoPr- Rozpočet projektu
Príloha 07 ŽoPr- Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

  

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 8. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 8. hodnotiaceho kola k 06.05.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 7. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 7. hodnotiaceho kola k 06.03.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

Aktualizácia - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 06.02.2020

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 06.04.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 6. dňu príslušného mesiaca. 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha_01_ŽoPr Splnomocnenie
Príloha _02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach
Príloha_02a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha_03-ŽoPr Uverovy prísľub
Príloha_05_ŽoPr Udelenie súhlasu pre poskytnutie vypíšu z registra trestov
Príloha_06_ŽoPr- Rozpočet projektu
Príloha_07_ŽoPr- Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019

  

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 06.02.2020

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 Výzvy Formulár ŽoPr
Príloha č.2 Výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha č.3 Výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu
Príloha č.4 Výzvy Kritériá pre výber projektov

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha_01_ŽoPr Splnomocnenie
Príloha _02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach
Príloha_02a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach
Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach
Príloha_03-ŽoPr Uverovy prísľub
Príloha_05_ŽoPr Udelenie súhlasu pre poskytnutie vypíšu z registra trestov
Príloha_06_ŽoPr- Rozpočet projektu
Príloha_07_ŽoPr- Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príručka pre užívateľa 1.0 platná od 5.10.2018
Príručka k verejnému obstarávaniu verzia 3.1 platná od 13.6.2019