tl_files/download/2014_2020/Loga 2014 - 2020/loga EU_IROP_MPRV SR_spolu.png  tl_files/download/2014_2020/Loga 2014 - 2020/logo miiri farebne sk zmensene.png  tl_files/download/2014_2020/Loga 2014 - 2020/logo PRV 2014-2020_verzia 01.png

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 18.10.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR
 

Termín uzavretia nasledujúceho hodnotiaceho kola: 18.01.2022

zverejnené dňa: 19.10.2021

Aktualizácia č. 1 výzvy - opatrenie 7.4 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, číslo výzvy MAS_008/7.4/02.

Touto aktualizáciou č. 1 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 30.09.2021. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. 08.09.2021. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre bližšie informácie kliknite sem.

 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. 08.09.2021. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizácia č. 1 výzvy - opatrenie 7.2 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, číslo výzvy MAS_008/7.2/03.

Touto aktualizáciou č. 1 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 08.10.2021. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Pre bližšie informácie kliknite sem.

 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. 08.09.2021. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Oznámenie 

Dňa 08. 09. 2021 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zmluve  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Y843-511-51 uzavretý dňa 31.08.2021 medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  Slovenskej republiky a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom „Financovanie prevádzkových nákladov MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválenej Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Dodatok č. 1 Zmluve  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Y843-511-51

Zverejnené dňa 08.09.2021

 

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 10. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 10. hodnotiaceho kola k 04.09.2021: 31.801,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 132 785,00 EUR

tl_files/download/2014_2020/NSK_vyzva_1_2019/Logo-LEADER.pngOznámenie  

Oznamujeme Vám, že dňa 24.08.2021 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1985/2021 (ďalej len „NSK“) uzatvorená medzi NSK a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 9/2020.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (kód výzvy: NSK/LEADER1/2021-Op12).

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. a Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov je 27 993,72 EUR.

https://www.unsk.sk/register/detail/zmluvy/42754

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 9. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 9. hodnotiaceho kola k 06.08.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

Informácia k Výzve IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 10. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 10. hodnotiaceho kola k 18.07.2021: 26 369,15 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR
 
zverejnené dňa: 19.07.2021

Výzvy na odborných hodnotiteľov - UKONČENÉ

Miestna akčná skupina Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 16.07.2021 do 16.08.2021 Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP: 

Výzva č. 06 - pre podopatrenie M07/7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Výzva č. 07 - pre podopatrenie M07/7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Výzva č. 08 - pre podopatrenie M07/7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Pre bližšie informácie kliknite sem

 

Výzva - opatrenie 7.2 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku[nbsp]v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Dĺžka trvania výzvy je od 14.07.2021 do 25.08.2021. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Harmonogram výziev na rok 2021

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2021 - verzia 3 (CLLD, opatrenia PRV) pre opatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mino Bratislavský kraj).

Výzva - opatrenie 7.5 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 06.07.2021 do 17.08.2021Pre bližšie informácie kliknite sem.

 

Harmonogram výziev na rok 2021

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2021 - verzia 3 (CLLD, opatrenia PRV) pre opatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitei (mimo Bratislavský kraj).

Výzva - opatrenie 7.4 PRV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Dĺžka trvania výzvy je od 06.07.2021 do 17.08.2021. Bližšie informácie nájdete tu

Harmonogram výziev na rok 2021

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2021 - verzia 3 (CLLD, opatrenia PRV) pre opatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizácia č. 1 - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu IROP-CLLD-Q636-512-003.

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Aktualizácia č. 1 - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu IROP-CLLD-Q636-512-001.

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Výberové konanie: Projektový manažér - ukončené 31.03.2021

Zverejnené: 23.03.2021

Združenie mikroregiónu SVOROSŤ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií Projektový manažér. Bližie informácie sú uvedené tu:
Informácie o výberovom konaní

Aktualizácia č. 1 - Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu IROP-CLLD-Q636-511-002.

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Výzva - opatrenie 4.2 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. Dĺžka trvania výzvy je od 04.03.2021 do 20.04.2021Pre bližšie informácie kliknite sem.

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI OPATRENIA 1. A OPATRENIA 2. NÁSTROJA 1 LEADER NSK

Kód výzvy: 1/MRSV/NSK/LEADER1/2021

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 04.02.2021 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2021,

v termíne od 04.02.2021 do 03.03.2021 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvalitytl_files/download/2014_2020/NSK_vyzva_1_2019/Logo-LEADER.png
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu je od 08.02.2021 do 03.03.2021, v čase od 8:30 do 15:00 hod., v piatok do 13:00 hod. v priestoroch kancelárie Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ: Obecný úrad Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

Výzva na predkladanie projektových návrhov;
Žiadosť o dotáciu (formulár);
Zmluva o poskytnutí NFP (návrh);
Programový manuál 1;
Výberové kritériá pre výber projektových návrhov - Opatrenie 1;
Výberové kritériá pre výber projektových návrhov - Opatrenie 2;
VZN č. 9/2020.

 

Harmonogram výziev na rok 2021

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2021 - verzia 3 (CLLD, opatrenia PRV) pre opatrenie 4.2

Výzva - opatrenie 7.2 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku[nbsp]v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Dĺžka trvania výzvy je od 31.12.2020 do 26.03.2021. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Harmonogram výziev na rok 2020 - aktualizácia

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2020 - verzia 2.1 (CLLD, opatrenia PRV)

Aktualizácia - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR. Pre bližšie informácie kliknite sem,

Aktualizácia - Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Aktualizácia - Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR. Pre bližšie informácie kliknite sem.

tl_files/download/2014_2020/NSK_vyzva_1_2019/Logo-LEADER.pngOznámenie  

Oznamujeme Vám, že dňa 01.10.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2239/2020/OSČ (ďalej len „NSK“) uzatvorená medzi NSK a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 2/2017.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja (kód výzvy: NSK/LEADER1/2020-Op12).

Schválená výška dotácie pre Opatrenie 1. a Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov je 32 641,63 EUR.

Oznámenie 

Dňa 20. 08. 2020 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Y843-511-51 uzavretá dňa 12.08.2020 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom „Financovanie prevádzkových nákladov MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválenej Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.

Aktualizácia č.2 Výzva - opatrenie 4.1 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, číslo výzvy MAS_008/4.1/1.

Touto aktualizáciou č. 2 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 30.06.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. 15.05.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

  • Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
  • Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
  • Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Dokumenty na stiahnutie:

Usmernenie PPA pre MAS_COVID-19

Aktualizácia č.1 Výzva - opatrenie 4.1 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikovčíslo výzvy MAS_008/4.1/1.

Touto aktualizáciou č. 1 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 29.05.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. 27.03.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Oznámenie

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že PPA zverejnila technickú úpravu formulárov – Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa LEADER verzia 1.2. zverejnenej dňa 28.11.2019. Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene štruktúry údajov, formuláre boli technicky rozšírené (doplnené) o rok 2019.
Dokumenty na stiahnutie:
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - JÚ
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - mikroúčtovné jednotky
Príloha č. 13b - kritériá ekonomickej životaschopnosti - PÚ

Výzva - opatrenie 4.2 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. Dĺžka trvania výzvy je od 18.02.2020 do 20.05.2020Pre bližšie informácie kliknite sem.

Výzva - opatrenie 7.5 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 12.02.2020 do 12.05.2020Pre bližšie informácie kliknite sem.

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI OPATRENIA 1. A OPATRENIA 2. NÁSTROJA 1 LEADER NSK

Kód výzvy: 1/MRSV/NSK/LEADER1/2020

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 03.02.2020 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020,

v termíne od 03.02.2020 do 27.02.2020 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvalitytl_files/download/2014_2020/NSK_vyzva_1_2019/Logo-LEADER.png
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu je od 04.02.2020 do 27.02.2020, v čase od 8:30 do 15:00 hod., v piatok do 13:00 hod. v priestoroch kancelárie Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ: Obecný úrad Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

Výzva na predkladanie projektových návrhov;
Žiadosť o dotáciu (formulár);
Zmluva o poskytnutí NFP (návrh);
Programový manuál 1 (verzia 2019);
Výberové kritériá pre výber projektových návrhov.

 

Harmonogram výziev na rok 2020

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2020 (CLLD, opatrenia PRV)

Výzva - opatrenie 4.1 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Dĺžka trvania výzvy je od 27.12.2019 do 02.04.2020Pre bližšie informácie kliknite sem.

Aktualizácia č.1 Výzva - opatrenie 7.2 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, číslo výzvy MAS_008/7.2/01. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Výzva - aktivita C1 Komunitné sociálne služby

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-003 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre aktivitu C1 Komunitné sociálne služby. Dátum vyhlásenia výzvy je 8.11.2019 Termín ukončenia 1. hodnotiaceho kola je 06.02.2020. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Výzva - aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. Dátum vyhlásenia výzvy je 6.11.2019 Termín ukončenia 1. hodnotiaceho kola je 04.02.2020. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Aktualizácia č.1 Výzva - opatrenie 7.4 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Výzva - aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Dátum vyhlásenia výzvy je 7.10.2019 Termín ukončenia 1. hodnotiaceho kola je 18.12.2019. Pre bližšie informácie kliknite sem.

Oznámenie

Dňa 13.07.2019 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2312/2019/OSČ medzi NSK a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ uzatvorená v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení VZN NSK č. 9/2018.

Schválená výška dotácie: 32 827,24 EUR

 

Harmonogram výziev na rok 2019

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019 (CLLD, opatrenia IROP).

 

Výzva - opatrenie 7.4 PRV - UKONČENÉ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Dĺžka trvania výzvy je od 10.6.2019 do 18.10.2019. Bližšie informácie nájdete tu

Oznámenie 

Dňa 31. 05. 2019 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051Q636-511/512-28 uzavretá dňa 27.05.2019 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom Implementácia Stratégie CLLD MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, ktorého hlavným cieľom je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválenej Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom financovania implementácie hlavných aktivít projektu v súlade so stratégiou CLLD.

 

Harmonogram výziev na rok 2019

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2019 (CLLD, opatrenia PRV).

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI OPATRENIA 1. A OPATRENIA 2. NÁSTROJA 1 LEADER NSK

Kód výzvy: 1/MRSV/NSK/LEADER1/2019

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 22.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MR SVORNOSŤ Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019,

v termíne od 22.01.2019 do 18.02.2019 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvalitytl_files/download/2014_2020/NSK_vyzva_1_2019/Logo-LEADER.png
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Prijímanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu je od 04.02.2019 do 18.02.2019, v čase od 8:30 do 15:30 hod., v piatok do 13:00 hod. v priestoroch kancelárie Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ: Obecný úrad Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

Výzva na predkladanie projektových návrhov;
Žiadosť o dotáciu (formulár);
Zmluva o poskytnutí NFP (návrh);
Programový manuál 1 (verzia 2019);
Výberové kritériá pre výber projektových návrhov.

 

Oznámenie

Dňa 10. 11. 2018 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190P522 uzavretá dňa 05.10.2018 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom „Animácie MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“, ktorého hlavnou aktivitou je realizácia animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD. 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU DRŽITEĽOV REGIONÁLNEJ ZNAČKY KVALITY A ČINNOSTI ZDRUŽENÍ A SPOLKOV NA VIDIEKU NITRIANSKREHO KRAJA – NÁSTROJ  1 NSK

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK vyhlasuje dňa 09.10.2018 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS zo dňa 31.08.2018 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP”),

v termíne od 09.10.2018 do 05.11.2018 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvalitytl_files/download/2014_2020/NSK_vyzva_1_2018/Logo-LEADER.png
2. Podpora činnosti združení a spolkov

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch:

Výzva na predkladanie Žiadostí o NFP;
Žiadosť o NFP (formulár);
Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);
Programový manuál PM 1;
Výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov.

 

Oznámenie

Dňa 27.09.2018 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2453/2018/OČS medzi NSK a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ uzatvorená (ďalje len „NSK“) v zmysle §8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 2/2017.

Schválená výška dotácie: 36 582,00 EUR

 

Oznámenie

Dňa 12. 04. 2018 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051N376 uzavretá dňa 06.04.2018 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom „Zabezpečenie prevádzkových nákladov MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ“, ktorého hlavnou aktivitou je financovanie prevádzkových nákladov Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ spojených s riadením uskutočňovania Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

 

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Odborný administratívny asistent / ekonomický manažér - UKONČENÉ

12.01.2018

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície Odborný administratívny asistent / ekonomický manažér. Bližie informácie sú uvedené tu:
Informácie o výberovom konaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Podporený projekt spolupráce z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Dňa 29. apríla 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie č. 932/2017 uzavretá dňa 28. apríla 2017 medzi Nitrianskym samosprávny krajom a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt spolupráce s názvom „Otvárame nové príležitosti – príprava vyhliadkovej veže“, ktorého hlavnou aktivitou je príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie vyhliadkovej veže. 

Názov programu: Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja

Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev

Názov projektu: „Otvárame nové príležitosti – príprava vyhliadkovej veže“

Výška dotácie: 7 600,00 EUR

Hlavný cieľ projektu: Rozšírenie možností vzájomnej spolupráce, prenos know – how a výmena skúseností partnerov Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ a Miestna akčná skupina Biela Orava

Parciálne ciele projektu:
- Vytvorenie podmienok pre zvýšenie návštevnosti regiónu a záujmu širokej verejnosti o prírodné bohatstvo, kultúru a históriu Nitrianskeho kraja
- Príprava kvalitnej projektovej dokumentácie vyhliadkovej veže
- Rozvoj potenciálu vidieckeho cestovného ruchu

Žiadosť na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja bola schválená

Dňa 22. 07. 2016 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191NR040017 uzavretá dňa 12. 07. 2016 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom  „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ“, ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Príprava stratégie miestneho rozvoja

7. október 2015

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ sa chce aj v programovom období 2014 - 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a podporovať rozvoj regiónu prostredníctvom podpory projektov obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jeho území.

Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD), v ktorej si Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať.

Na našej stránke Vás priebežne budeme informovať o priprave stratégie miestneho rozvoja.

Predloženie žiadosti na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja

27. júl 2015

Združenie mikroeregiónu SVORNOSŤ predložilo na Pôdohospodársku platobnú agentúru žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 na vypracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.