O prístupe LEADER

Prístup Leader: čo je to?

Iniciatíva pod názvom LEADER je jednou zo štyroch iniciatív Európskej únie, ktorá sa od roku 1991  úspešne uplatňuje vo viacerých členských štátoch Európskej únie, napríklad vo Francúzsku, Veľkej Británii, Fínsku a od minulého roku aj u nás na Slovensku. Samotné slovo Leader znamená skratku z francúzkeho Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale, čo voľne preložené znamená „spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“.

Základnou líniou prístupu Leader je výhradne podpora rozvoja vidieckych oblastí. Ako už názov naznačuje, je to skôr nový prístup myslenia, nová metóda mobilizácie a realizácie rozvoja vidieka, než pevný súbor opatrení, ktoré treba zrealizovať.

Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieka, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a aby spoločne realizovali „vysoko kvalitné“ a originálne rozvojové stratégie. Základom je hľadanie nových spôsobov, ako sa stať  konkurencieschopnými, ako najlepšie využiť svoje „aktíva a prednosti“  a ako prekonať problémy, ktorým sa dá čeliť, napr. starnúce obyvateľstvo, nízka úroveň poskytovania služieb, alebo nedostatok pracovných príležitostí.

Toto všetko je dosahované použitím tzv. siedmych kľúčových princípov prístupu Leader. Medzi tie základné patrí prístup „zdola – nahor“ (nedochádza tu k direktívnemu centrálnemu riadeniu, zásadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a sú realizované miestnymi ľuďmi), územná príslušnosť stratégie (to znamená, že daný región musí byť homogénnou oblasťou s počtom min. 10 tis. a max. 150 tis. obyvateľov), miestne partnerstvo verejného a súkromného sektora – ináč nazvané Miestna akčná skupina, budovanie sietí a spolupráce.

Jednoducho povedané Leader je ojedinelý v tom, že zodpovednosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov  preberajú už spomínané miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu.

Čo je miestna akčná skupina?

Miestna akčná skupina je pomenovanie nového typu vzájomnej spolupráce zástupcov verejnej správy, podnikateľov, miestnych spolkov a združení. Musí mať právnu formu občianske združenie a vlastnú rozvojovú stratégiu, ktorú v prípade pridelenia finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva SR, realizuje na svojom území.