Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ podporí projekty pre malých a stredných podnikateľov v celkovej výške 164 586 EUR.

 

Malí a strední podnikatelia môžete získať dotáciu vo výške 55%
 
Výzva na podávanie žiadostí je zverejnená na https://mrsvornost.sk/index.php/IROP_A1/

Aktualizácia č. 1 - Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002
 
Základné podmienky získania finančného príspevku:
Výzva je zameraná na podporu inovatívneho podnikania, podporu zakladania nových podnikov, rozvoj existujúcich podnikovzvýšenie zamestnanosti v regióne. Základnou podmienkou získania finančných prostriedkov je vytvorenie pracovného miesta na obdobie 3 rokov od ukončenia projektu. V prípade získania nenávratného finančného príspevku nižšieho ako 25 000 EUR za žiadateľ zaviaže vytvoriť minimálne 1/2  úväzkové pracovné miesto. V prípade získania nenávratného finančného príspevku vyššieho ako 25 000 EUR sa žiadateľ zaviaže vytvoriť minimálne 1 pracovné miesto.
 
Na čo konkrétne je možné finančný príspevok získať?
•  obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest (nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, nákup technológií)
•  nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb)
•  nákup automobilov a iných dopravných prostriedkov
 
Kto môže o finančný príspevok žiadať?
  samostatne zárobkovo činné osoby,
•  mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov.
 
POZOR!
•  z podpory sú vylúčené nasledovné subjekty: subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby
•  z podpory sú vylúčené nasledovné oblasti investícií: oblasť lesníctva, rybolovu a akvakultúry
 
O aký finančný príspevok je možné žiadať?
Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 32 917,20 EUR
Minimálna výška príspevku nie je stanovená.
Poskytnutý príspevok môže tvoriť maximálne 55 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
(45 % je vlastné spolufinancovanie).
 
 

Modelový príklad:

I.

II.

celková výška projektu (investície):  

60 000,00 €

30 000,00 €

poskytnutý príspevok 55% (maximálne však 32 917,20€)   

32 917,20 €

16 500,00 €

vlastné spolufinancovanie 45%                   

26 932,25 €

13 500,00 €

vlastné spolufinancovanie - zvyšok presahujúci dotáciu     

     150,55 €

0,00 €


 

Bližšie informácie získate e-mailom: info@mrsvornost.sk

alebo telefonicky: 0902 073 260, 0917 306 453