Územné vymedzenie

Územie Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ sa nachádza na severe Nitrianskeho kraja, v okrese Topoľčany. Kataster regiónu o rozlohe 179,54 km2 sa rozprestiera po oboch stranách povodia rieky Nitra, pričom na východe je ohraničený pohorím Tríbeč. Bezprostredne na severe regiónu leží okresné mesto Topoľčany, juhozápadným smerom krajské mesto Nitra. Územie mikroregiónu tvorí 14 obcí, kde žije cca 14 tis. obyvateľov. Hustota obyvateľstva dosahuje 94 obyv./km2. Viac ako 64 % územia tvorí poľnohospodárska pôda a 27% lesné pozemky, spestrením sú plochy viníc a ovocných sadov. Necelé 2 % tvoria vodné plochy - rieka Nitra, miestne toky a vodné nádrže Horné Obdokovce a Bodok. Južná časť územia patrí k Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a zároveň spadá do sústavy NATURA 2000, súčasťou ktorej je európsky významnou lokalitou (nachádzajú sa tu vzácne biotopy lesných porastov) i Chráneným vtáčím územím – (hniezdenie orla kráľovského – Aquila heliaca). Región v pôsobnosti Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ charakterizuje niekoľko typických znakov – lokalizácia mimo významných dopravných tranzitov, dlhodobá tradícia poľnohospodárskej prvovýroby a lesníctva a „závislosť“ na ponuke pracovných príležitostí v blízkych mestách. Na druhej strane nespornou výhodou je atraktivita přírodního prostredia, množstvo zaujímavých kultúrnych pamiatok spojených s históriou šľachtických a zemianskych rodín a dodnes zachované ľudové zvyky a tradície. Územie je svojím charakterom vhodné pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu s pokračovaním rozvíjania tradičných poľnohospodárskych činností.

 

Do projektu "Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOST" v programovom období 2014 - 2020 sa zapojilo 12 obcí združenia: Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Chrabrany, Kamanová, Kovarce, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany a Solčany.

Mapa územia členov zapojených do projektu "Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOST"

tl_files/download/2014_2020/Mapa AKTUALNA 06-2017.jpg