Výzva č. 14 /PRV/MAS 24

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY ZDRUŽENIA MIKROREGIÓNU SVORNOSŤ

Opatrenie 2.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A

Miestna akčná skupina Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

V termíne od 13. 02. 2013 do 15. 05. 2013

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 22. 04. 2013 do 15. 05. 2013