Výzva č. 21/PRV/MAS 24

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013  V RÁMCI   IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY ZDRUŽENIA MIKROREGIÓNU SVORNOSŤ

Opatrenie 2.1.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A

Miestna akčná skupina Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

V termíne od 28. 08. 2013 do 29. 11. 2013

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 04. 11. 2013 do 29. 11. 2013

Dokumenty na stiahnutie

PDF VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE  ROZVOJA ÚZEMIA MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY ZDRUŽENIA MIKROREGIÓNU SVORNOSŤ - Výzva č. 21/PRV/MAS 24

DOC ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, OPATRENIE 3.2 PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU - ČASŤ A IMPLEMEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM  OSI 4

DOC Príloha č.1 k ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, OPATRENIE 3.2 PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU - ČASŤ A IMPLEMEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM  OSI 4

DOC Príloha č.2 k ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, OPATRENIE 3.2 PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU - ČASŤ A IMPLEMEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM  OSI 4

DOC Príloha č.3 k ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013, OPATRENIE 3.2 PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU - ČASŤ A IMPLEMEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM  OSI 4

XLS Tabuľková časť pre opatrenie 3.2 - časť A

PDF Integrovaná stratégia rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

DOC USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER, VERZIA 1.13

DOC Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER