Výzva č. 3 /PRV/MAS 24

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Opatrenie 3.1.1 Vzdelávanie a informovanie

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Zdruţením mikroregiónu SVORNOSŤ v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Ţiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

V termíne od 14. 04. 2010 do 10. 05. 2010

Termín prijímania ŽoNFP (projektu) od 14. 04. 2010 do 10. 05. 2010