Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ je občianske združenie, registrované v zmysle zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dňa 13.05.1999 pod č. VVS/1-900/90-15015.  Prvé kroky k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva sú datované od roku 1993, kedy sa zástupcovia obcí Chrabrany, Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Belince, Preseľany, Hrušovany a Koniarovce začali stretávať za účelom riešenia spoločných problémov. Vzájomná spolupráca týchto ôsmych obcí dospela k tomu, že založia občianske združenie. O tomto kroku sa rozhodlo 12.4.1999 na schôdzi za účasti všetkých volených zástupcov jednotlivých obcí, ktorí samostatne za každú obec schválili vstup obce do Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ a stanovy Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. Zápisnica a uznesenia z tejto schôdze boli podkladom k registrácii združenia na Ministerstve vnútra SR. Najvyšším orgánom bola členská schôdza a ďalšími orgánmi v zmysle stanov boli predsedníctvo a združenie navonok zastupoval predseda. Proces budovania partnerstva sa začal od roku 2001 prostredníctvom rozsiahlej činnosti a aktivít združenia. V roku 2003 sa rozrástlo naše združenie o obec Čermany a obec Horné Obdokovce. Významným medzníkom vo formovaní partnerstva bol rok 2006, keď za členov združenia boli prijatí zástupcovia neziskového, občianskeho, podnikateľského sektora a fyzické osoby.

Pokračovanie línie združenia spoločne sa podieľať na rozvoji mikroregiónu sa premietlo do naštartovania aktivít smerujúcich k zapojeniu sa do prípravy na integrovaný rozvoj vidieka. Na základe tejto iniciatívy sa 17. marca 2006 stretli  zástupcovia nášho združenia s volenými zástupcami obcí mikroregiónu Západný Tribeč za účelom spoločného postupu pri príprave na prístup Leader. Výstupom tohto stretnutia bolo rozhodnutie obecných zastupiteľstiev zúčastniť sa v spoločnom tandeme projektu  „Stratégie rozvoja vidieka a príprava miestnych odborných kapacít prístupom Leader“, ktorý bol financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Po ukončení tohto projektu v roku 2008 vstúpili obce mikroregiónu Západný Tribeč, Práznovce, Krnča, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Oponice a Súlovce do Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ a zároveň sa členmi združenia stali aj ďalší  zástupcovia podnikateľského a neziskového sektora. V takomto zložení sme sa uchádzali o finančné prostriedky Európskej únie z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013. Cesta k vytvoreniu  mikroregiónu, ktorého cieľom je rozvíjať svoje územie a napredovať bola dlhá a náročná. Svojím aktívnym prístupom všetkých členov, vzájomným rešpektom, dôverou a toleranciou  sa nám podarilo realizovať európsky  prístup Leader, teda zodpovedne  rozhodovať o projektoch, ktoré budú prínosom pre náš región, pre našich občanov.