Podpora podnikateľov

PODPORA PODNIKATEĽOV

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ podporí projekty pre malých a stredných podnikateľov

v celkovej výške 164 586 EUR.

Malí a strední podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške 55%
 
Výzva na podávanie žiadostí: IROP PODPORA PODNIKATEĽOV

Plagát: PODPORA PODNIKATEĽOV

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-002

Základné podmienky získania finančného príspevku:

Výzva je zameraná na podporu inovatívneho podnikania, podporu zakladania nových podnikovrozvoj existujúcich podnikov a zvýšenie zamestnanosti v regióne. Základnou podmienkou získania finančných prostriedkov je vytvorenie pracovného miesta na obdobie 3 rokov od ukončenia projektu. V prípade získania nenávratného finančného príspevku nižšieho ako 25 000 EUR za žiadateľ zaviaže vytvoriť minimálne 1/2  úväzkové pracovné miesto. V prípade získania nenávratného finančného príspevku vyššieho ako 25 000 EUR sa žiadateľ zaviaže vytvoriť minimálne 1 pracovné miesto.

Na čo konkrétne je možné finančný príspevok získať?

• obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest (nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, nákup technológií)
• nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb (výstavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb)
•  nákup automobilov a iných dopravných prostriedkov

Kto môže o finančný príspevok žiadať?

  samostatne zárobkovo činné osoby,
•  mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov. 

O aký finančný príspevok je možné žiadať?

Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 32 917,20 EUR
Minimálna výška príspevku nie je stanovená.
Poskytnutý príspevok môže tvoriť maximálne 55 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
(45 % je vlastné spolufinancovanie).

Modelový príklad:

I.

II.

celková výška projektu (investície):  

60 000,00 €

30 000,00 €

poskytnutý príspevok 55% (maximálne však 32 917,20€)   

32 917,20 €

16 500,00 €

vlastné spolufinancovanie 45%                   

26 932,25 €

13 500,00 €

vlastné spolufinancovanie – zvyšok presahujúci dotáciu     

150,55 €

0,00 €

 

- POZOR! -

•  z podpory sú vylúčené nasledovné subjekty: subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby
•  z podpory sú vylúčené nasledovné oblasti investícií: oblasť lesníctva, rybolovu a akvakultúry

Najnovšie články ──────────

Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2024 - podopatrenie 7.2
11 apríla 2024
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2024 - podopatrenie 4.1
02 apríla 2024
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - podopatrenie 7.4
21 marca 2024
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2024
12 februára 2024
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2024 - podopatrenie 7.5
28 decembra 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2024 - podopatrenie 7.2
28 decembra 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2024 - podopatrenie 4.1
21 decembra 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - podopatrenie 7.4
22 novembra 2023
Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2023
07 septembra 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - podopatrenie 4.1
08 augusta 2023

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST