Žiadosť – Stratégia miestneho rozvoja

Schválenie Žiadosti

Dňa 22. 07. 2016 nadobudla účinnosť Zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191NR040017 uzavretá dňa 12. 07. 2016 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Združením mikroregiónu SVORNOSŤ na projekt s názvom  „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ“, ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ.

Príprava stratégie miestneho rozvoja

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ sa chce aj v programovom období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a podporovať rozvoj regiónu prostredníctvom podpory projektov obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jeho území.

Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD), v ktorej si Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať.

Na našej stránke Vás priebežne budeme informovať o príprave stratégie miestneho rozvoja.

Predloženie žiadosti na vypracovanie stratégie miestneho rozvoja

Združenie mikroeregiónu SVORNOSŤ predložilo na Pôdohospodársku platobnú agentúru žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na vypracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. 

Najnovšie články ──────────

stiahnuť
Výzva IROP B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001...
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2023
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (ďalej len „MR SVORNOSŤ“) vyhlasuje dňa 23.01.2023 na základe rozhodnutia...
stiahnuť
Výzva IROP C1 - komunitné sociálne služby
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-003...
Logo-LEADER
Oznámenie - Dodatok k Zmluve NSK-rozpočet 2022
Oznamujeme Vám, že dňa 05.01.2023 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu...
stiahnuť
Výzva IROP A1 - podpora podnikania a inovácií
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002...
Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2022
Oznamujeme Vám, že dňa 12.08.2022 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 7.2
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 4.1
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Harmonogram výziev 2022
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ ako Miestna akčná skupina zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2022 -...
peticia
PETÍCIA - Zachráňme prístup LEADER na Slovensku
Zjednodušenie a zrýchlenie všetkých procesov implementácie na strane riadiacich orgánov (Ministerstvo...

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST