Výzva IROP A1 – podpora podnikania a inovácií

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 21. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 21. hodnotiaceho kola k 04.04.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 868,95,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. mája 2023.

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 20. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 20. hodnotiaceho kola k 06.03.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 868,95,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. apríla 2023.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 19. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 19. hodnotiaceho kola k 06.02.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 868,95,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 6. marca 2023.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 18. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 18. hodnotiaceho kola k 04.01.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 868,95,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. februára 2023.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 17. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 17. hodnotiaceho kola k 04.11.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 868,95,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. januára 2023.

aktualizácia č.2
Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Dátum vydania aktualizácie: 28.10.2022

Dátum účinnosti aktualizácie: 29.10.2022

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh a v rámci aktualizácie č.1.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 16. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 16. hodnotiaceho kola k 05.09.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 868,95,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. novembra 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 15. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 15. hodnotiaceho kola k 04.07.2022: 32 916,05 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 868,95,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 5. septembra 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 14. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 14. hodnotiaceho kola k 04.05.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 132 785,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. júla 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 13. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 13. hodnotiaceho kola k 04.03.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 132 785,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. mája 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 12. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 12. hodnotiaceho kola k 04.01.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 132 785,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. marca 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 04.11.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 132 785,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. januára 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 10. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 10. hodnotiaceho kola k 04.09.2021: 31.801,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 132 785,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. novembra 2021.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-511-002

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 8. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-511-002

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 8. hodnotiaceho kola k 04.05.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 164 586,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 4. septembra 2021.

aktualizácia č.1
Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Dátum vydania aktualizácie: 19.03.2021

Dátum účinnosti aktualizácie: 22.03.2021

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informacia_o_aktualizacii

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok
Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr
Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov
Príloha č. 03  Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
Príloha č. 03a  Formulára ŽoPr – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
Príloha č. 03b  Formulára ŽoPr – Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená)
Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár úverového prísľubu) (príloha zrušená)
Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha zrušená)
Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu
Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza
Príloha č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Výzva IROP-CLLD-Q636-511-002

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 04.02.2020

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Najnovšie články ──────────

Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2023
07 septembra 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - opatrenie 4.1
08 augusta 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - opatrenie 7.2
14 júna 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - opatrenie 7.4
14 júna 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Harmonogram výziev 2023
19 apríla 2023
stiahnuť
Výzva IROP B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
25 januára 2023
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2023
23 januára 2023
stiahnuť
Výzva IROP C1 - komunitné sociálne služby
09 januára 2023
Logo-LEADER
Oznámenie - Dodatok k Zmluve NSK-rozpočet 2022
06 januára 2023
stiahnuť
Výzva IROP A1 - podpora podnikania a inovácií
05 januára 2023

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST