Výzva IROP B2 – zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 19hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 19. hodnotiaceho kola k 18.04.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 73 593, 90 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 18.mája 2023.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 18hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 18. hodnotiaceho kola k 20.03.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 73 593, 90 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 18.apríla 2023.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 17hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 17. hodnotiaceho kola k 20.02.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 73 593, 90 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 20.marca 2023.

aktualizácia č.3
Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Dátum vydania aktualizácie: 25.01.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 26.01.2023

Predmetom aktualizácie č. 3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh a v rámci aktualizácie č.1 a aktualizácie č.2.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 16hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 16. hodnotiaceho kola k 18.01.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 73 593, 90 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 20.februára 2023.

aktualizácia č.2
Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Dátum vydania aktualizácie: 28.10.2022

Dátum účinnosti aktualizácie: 29.10.2022

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh a v rámci aktualizácie č.1.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 15hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 15. hodnotiaceho kola k 18.10.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 73 593, 90 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 18. januára 2023.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 14hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 14. hodnotiaceho kola k 18.07.2022: 25 592,10 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 73 593, 90 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 18. októbra 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 13hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 13. hodnotiaceho kola k 19.04.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 18. júla 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 12hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 12. hodnotiaceho kola k 19.01.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 19. apríla 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 18.10.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 19. januára 2022

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 10hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 10. hodnotiaceho kola k 19.07.2021: 0,00 EUR 
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 18. októbra 2021

aktualizácia č.1
Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Dátum vydania aktualizácie: 18.05.2021

Dátum účinnosti aktualizácie: 21.05.2021

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-akt1_B2

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy: 

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr (aktualizovaná),
  3. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (aktualizovaná)
  4. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná)
  5. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov (aktualizovaná)
  6. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha zrušená)
  7. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (aktualizovaná)

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 9. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 9. hodnotiaceho kola k 18.04.2021: 26 369,15 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 8. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 8. hodnotiaceho kola k 18.02.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 125 556,00 EUR

Aktualizované dokumenty výzvy

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo  verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.10.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 18.12.2019

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 18.02.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca. 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo  verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.10.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 18.12.2019

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Najnovšie články ──────────

Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2023
07 septembra 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - opatrenie 4.1
08 augusta 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - opatrenie 7.2
14 júna 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2023 - opatrenie 7.4
14 júna 2023
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Harmonogram výziev 2023
19 apríla 2023
stiahnuť
Výzva IROP B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
25 januára 2023
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2023
23 januára 2023
stiahnuť
Výzva IROP C1 - komunitné sociálne služby
09 januára 2023
Logo-LEADER
Oznámenie - Dodatok k Zmluve NSK-rozpočet 2022
06 januára 2023
stiahnuť
Výzva IROP A1 - podpora podnikania a inovácií
05 januára 2023

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST