Výzva IROP B2 – zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

aktualizácia č.2
Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Dátum vydania aktualizácie: 28.10.2022

Dátum účinnosti aktualizácie: 29.10.2022

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh a v rámci aktualizácie č.1.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 13hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 13. hodnotiaceho kola k 18.04.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 18. júla 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 12hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 12. hodnotiaceho kola k 18.01.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR

zverejnené dňa: 19.01.2022

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 18.10.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR

zverejnené dňa: 19.10.2021

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 10hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001
Výška žiadaného príspevku po uzavretí 10. hodnotiaceho kola k 18.07.2021: 26 369,15 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 99 186,85 EUR

zverejnené dňa: 19.07.2021

aktualizácia č.1
Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Dátum vydania aktualizácie: 18.05.2021

Dátum účinnosti aktualizácie: 21.05.2021

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informacia_o_aktualizacii_vyzvy-akt1_B2

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy: 

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr (aktualizovaná),
  3. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (aktualizovaná)
  4. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná)
  5. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov (aktualizovaná)
  6. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov (príloha zrušená)
  7. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (aktualizovaná)

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-001

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 8. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 8. hodnotiaceho kola k 18.02.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 125 556,00 EUR

Aktualizované dokumenty výzvy

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo  verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.10.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 18.12.2019

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 18.02.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 18. dňu príslušného mesiaca. 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-001

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi  rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo  verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 7.10.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 18.12.2019

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Najnovšie články ──────────

stiahnuť
Výzva IROP B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
28 októbra 2022
stiahnuť
Výzva IROP A1 - podpora podnikania a inovácií
28 októbra 2022
stiahnuť
Výzva IROP C1 - komunitné sociálne služby
28 októbra 2022
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 7.2
20 mája 2022
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 4.1
20 mája 2022
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Harmonogram výziev 2022
06 mája 2022
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2022
28 januára 2022
thinkstockphotos-470659047
Podpora podnikateľov
28 septembra 2021
Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2021
24 augusta 2021
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzvy na odborných hodnotiteľov 2021
16 júla 2021

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST