Výzva IROP C1 – komunitné sociálne služby

aktualizácia č.3
Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Dátum vydania aktualizácie: 09.01.2023

Dátum účinnosti aktualizácie:  10.01.2023 

Predmetom aktualizácie č. 3 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh a aktualizácie č.1 výzvy a aktualizácie č.2 výzvy.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 12. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 12. hodnotiaceho kola k 06.05.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 6. augusta 2022.

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 06.02.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 10. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 10. hodnotiaceho kola k 06.11.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 9. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 9. hodnotiaceho kola k 06.08.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 8. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 8. hodnotiaceho kola k 06.05.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

INFORMáCIA K Výzve
IROP-CLLD-Q636-512-003

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 7. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q636-512-003

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 7. hodnotiaceho kola k 06.03.2021: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 26 370,00 EUR

aktualizácia č.1
Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ oznamuje, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie  žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR boli aktualizované dokumenty výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 06.02.2020

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 06.04.2020

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 6. dňu príslušného mesiaca. 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Výzva IROP-CLLD-Q636-512-003

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-Q636-511-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 08.11.2019

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 06.02.2020

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Najnovšie články ──────────

stiahnuť
Výzva IROP B2 - zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
25 januára 2023
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2023
23 januára 2023
stiahnuť
Výzva IROP C1 - komunitné sociálne služby
09 januára 2023
Logo-LEADER
Oznámenie - Dodatok k Zmluve NSK-rozpočet 2022
06 januára 2023
stiahnuť
Výzva IROP A1 - podpora podnikania a inovácií
05 januára 2023
Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2022
12 augusta 2022
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 7.2
20 mája 2022
Logo-Program-Rozvoja-Vidieka-2014-2020
Výzva PRV 2022 - opatrenie 4.1
20 mája 2022
Logo-LEADER
Výzva NSK - Predkladanie projektových návrhov 2022
28 januára 2022
Logo-LEADER
Oznámenie - Zmluva NSK-rozpočet 2021
24 augusta 2021

SÍDLO ZDRUŽENIA

Sídlo Kancelárie

LOGO_SVORNOST